Информацията, предоставена в този уеб сайт, е предназначена само за медицински специалисти в България

Search

Menu

Close

ВходИзход
Продукти на ПфайзерТерапевтични областиМедицинско съдържаниеМатериали и медиен центърМатериали и медиен центърСъбитияМатериали за свалянеВидеоКонтактиКонтактиСвържете се с насМедицинска информация

Ще намерите информация за докладване на нежелани лекарствени реакции в края на страницата

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
  1. Използване и съдържание на този уебсайт. Информацията, предоставена на този сайт, е с обща информационна и образователна цел и е одобрена от съответните регулаторни органи. Някои раздели на този уебсайт са предназначени само за медицински специалисти и затова Ви молим да не осъществявате достъп до тях, ако не сте медицински специалист. Разработени са специални подходящи раздели, достъпни за широката общественост. Достъпът Ви до съдържащата се на уебсайта информация и нейното използване са предмет на настоящите Условия за ползване. С достъпа си до този уебсайт и ползването му Вие приемате настоящите Условия за ползване без ограничения или уговорки.Нито „Пфайзер“, нито която и да е страна, участваща в разработването, създаването или предоставянето на този уебсайт, не носи отговорност за вреди, включително, без ограничение, преки, случайни, последващи или косвени вреди или обезщетения с наказателен характер вследствие на осъществен достъп, ползване или невъзможност за ползване на този уебсайт или на грешки или пропуски в съдържанието му. Това ограничение включва увреждане на компютърното Ви оборудване или вируси, които са го засегнали.
  2. Защита на личните данни. „Пфайзер“ зачита неприкосновеността на личния живот на потребителите на уебсайта. Моля, посетете https://privacycenter.pfizer.com/, където е публикувано обяснение относно правата и отговорностите на потребителите по отношение на информацията, която се оповестява на този уебсайт
  3. Уебсайтове и линкове на трети страни. Този уебсайт може да съдържа линкове или препратки към други уебсайтове, поддържани от трети страни, върху които „Пфайзер“ няма контрол. Тези линкове са поместени само за удобство. По същия начин този уебсайт може да бъде достъпен чрез линкове, поставени от трети страни, върху които „Пфайзер“ няма контрол. „Пфайзер“ не дава никакви гаранции или декларации по отношение на точността, актуалността или пълнотата на информацията, съдържаща се в такива уебсайтове, и не носи отговорност за никакви вреди или увреждания от какъвто и да е характер, произтичащи от това съдържание или тази информация. Включването на линкове на трети страни не означава одобрение или препоръка от страна на „Пфайзер“.
  4. Медицинска информация. Пациентите не трябва да използват съдържащата се на този уебсайт информация за диагностициране на проблем, свързан със здравословното или физическото състояние или на заболяване. Пациентите винаги трябва да се консултират с лекар или друг медицински специалист за получаване на медицински съвет или информация относно диагноза и лечение
  5. Неповерителна информация. При спазване на приложимите ред и условия, предвидени в нашата политика за защита на личните данни, всички съобщения или други материали, които ни изпращате по интернет или публикувате на уебсайт на „Пфайзер“ чрез електронна поща или по друг начин, като например въпроси, коментари, предложения или други подобни, се считат за неповерителни и „Пфайзер“ няма никакво задължение по отношение на тази информация. „Пфайзер“ е свободно да използва всички идеи, концепции, ноу-хау или методи, съдържащи се в такива съобщения, за всякакви цели, включително, но не само, разработване, производство и предлагане на продукти на пазара.
  6. Търговски марки. Всички наименования на продукти, независимо дали са изписани с едър шрифт или включват символа за търговска марка, са търговски марки на „Пфайзер“ или на филиалите, свързаните дружества, лицензодателите или партньорите на „Пфайзер“ в съвместно предприятие, освен ако не е посочено друго. Използването или злоупотребата с тези търговски марки или всякакви други материали, с изключение на разрешеното в настоящия документ, е изрично забранено и може да е в нарушение на законодателството в областта на авторското право, правото на търговските марки, правото относно клевета и злепоставяне, правото на защита на личните данни и публичността, както и регулациите и нормативните актове в областта на комуникациите. Моля, имайте предвид, че „Пфайзер“ активно и настоятелно защитава правата си на интелектуална собственост с пълната сила на закона.
  7. Авторски права. Цялото съдържание на този уебсайт е защитено с авторско право. Copyright © 2020 Pfizer Inc. Съдържанието на уебсайтовете на „Пфайзер“ не може да бъде копирано освен за лична справка с нетърговска цел, като всички уведомления за авторски или други права на собственост се запазват, след което копираното съдържание не може да се копира повторно, възпроизвежда или разпространява повторно по друг начин. Освен ако не е изрично предвидено в уебсайта или по-горе, без изричното писмено съгласие на „Пфайзер“ Вие нямате право по друг начин да копирате, показвате, изтегляте, разпространявате, променяте, възпроизвеждате, публикувате повторно или препредавате на електронен или хартиен носител информация, текст или документи, съдържащи се в този уебсайт или част от него, както и да създавате производни произведения въз основа на такива изображения, текст или документи. Никоя от съдържащите се в настоящия член разпоредби не може да се тълкува в смисъл, че се предоставя по подразбиране, чрез принципа на estoppel или по друг начин лиценз или право във връзка с патент или търговска марка на „Пфайзер“ или на трета страна.
  8. Нищожност при забрана. Този уебсайт и неговото съдържание имат за цел да са в съответствие със законите и регулациите на ЕС. Въпреки че информацията на този уебсайт е достъпна за потребители извън ЕС, тя е предназначена за ползване само от потребители, които живеят в ЕС. Възможно е в други държави да се прилагат закони, регулаторни изисквания и медицински практики, които се различават от действащите в ЕС. „Пфайзер“ си запазва правото да ограничава предоставянето на своите продукти или услуги спрямо лица или спрямо географски райони или юрисдикции и/или да ограничава количествата или услугите. Направените чрез този уебсайт оферти за продукти или услуги са нищожни, ако са забранени
  9. Приложимо право. Настоящите условия за ползване и използването на уебсайта от Ваша страна се уреждат от законодателството на Белгия, без да се вземат предвид неговите принципи в случаите на стълкновение на правни норми. Всички правни искове или производства във връзка с този уебсайт се предявяват изключително пред компетентен федерален или държавен съд със седалище в Белгия.
  10. Други разпоредби. Ако някоя от разпоредбите на настоящите условия бъде счетена за незаконосъобразна, нищожна или неизпълняема, тогава тази разпоредба се отделя, без да се засяга изпълняемостта на всички останали разпоредби. „Пфайзер“ си запазва правото да променя или заличава материали от този уебсайт по всяко време по свое усмотрение.

Съобщете за нежелана лекарствена реакция тук

 

Може също да съобщите за подозирани нежелани лекарствени реакции, нежелани събития и всяка друга информация, свързана с безопасността относно продуктите на Пфайзер, на телефон: 02 9704333

PfizerPro АкаунтPfizerPro Account

За да получите достъп до материали, ресурси и да получавате информация за продуктите и ваксините на Пфайзер.

ВходРегистрацияАкаунтИзход

Информацията, предоставена в този уеб сайт, е предназначена само за медицински специалисти в България. Ако не сте медицински специалист и се нуждаете от достъп до информация, моля посетете сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата http://www.bda.bg/.

 

Предоставено за Вас от Пфайзер Люксембург САРЛ Клон България, Бул. Цариградско шосе 115М, сграда D, етаж F, София 1784, България.

 

 

© Пфайзер Люксембург САРЛ Клон България, дата на изработка: юли 2023 г. Всички права запазени

 

 

PP-UNP-BGR-0068 ноември 2023 г.
Излизате от сайта на Pfizer

Излизате от сайта na Pfizer. Линковете към външни сайтове са предоставени за информация на нашите посетители. Pfizer не отговаря за съдържанието на външни сайтове, които не са собственост и не се поддържат от Pfizer.

PP-UNP-BGR-0021 юли 2023